УГОДА

про співпрацю та взаємодію між закладом дошкільної освіти

та батьками або особами, які їх замінюють

 

«____»________ 2019 року м. Кременчук

 

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №______ Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі ЗДО) в особі директора ___________________________________________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ___________________________________________________________________

(батьки або особи, які їх замінюють)

з другої сторони, уклали дану угоду про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана Угода має за мету визначити і врегулювати взаємовідносини між працівниками закладу і батьками вихованця або особами, які їх замінюють, що виникають в процесі догляду, виховання, навчання та підготовки до шкільного навчання.

1.2.Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області.

1.3.Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Положення про дошкільний навчальний заклад (далі – Положення), Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.4.Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації, формування необхідних життєвих навичок та готовності продовжувати освіту.

1.5.Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.6.Взаємодія сім’ї і закладу дошкільної освіти:

– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

– відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;

– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

1.7.Заклад дошкільної освіти з денним перебуванням дітей працює в режимі за п’ятиденного робочого тижня, протягом 10,5 годин, чергова група – 12 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.

1.8.Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти: початок роботи закладу освіти з _______год., закінчення –_______год., початок роботи чергової групи з _______год., закінчення –_______год.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед територіальною громадою міста, здобувачами освіти, суспільством і державою.

2.2.Заклад дошкільної освіти:

- задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної освіти та реалізує завдання дошкільної освіти, що визначені Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Базовим компонентом дошкільної освіти ;

– дотримується прав дитини у сфері дошкільної освіти;

- забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, збереження здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

– сприяє розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

- поширює серед батьків психолого-педагогічні та фізіологічні знання про дітей дошкільного віку;

– планує свою діяльності та формує стратегії розвитку закладу освіти.

2.3.Зарахування дитини у заклад дошкільної освіти здійснюється в порядку черги електронної реєстрації дітей до ЗДО на підставі:

- заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти, встановленою групою здоров`я, копією карти профілактичних щеплень № 063/о;

- медичної довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

- свідоцтва про народження дитини;

- документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї.

2.4.Для прийому дітей до груп компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок інклюзивно-ресурсного центру, територіального лікувально профілактичного закладу чи протитуберкульозного диспансеру, направлення управління дошкільної освіти, кадрової та організаційно-фінансової роботи департаменту освіти та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю. 
2.5.Під час прийому дитини до закладу дошкільної освіти, директор зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом, іншими документами, що регламентують його діяльність. 
2.6.У ЗДО за дитиною зберігається місце у разі: 

- її хвороби, карантину;

- санаторно-курортного лікування та реабілітації;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній оздоровчий період (75 днів).

2.7.Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;

- якщо дитина не відвідує заклад дошкільної освіти без поважних причин більше 2-х місяців.

2.8.Адміністрація ЗДО письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.9.ЗДО забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів.

2.10.У ЗДО встановлено 3-ох разове харчування.

2.11.Пільгові умови оплати харчування дітей у ЗДО для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.12.Порядок встановлення плати за харчування дитини закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

Плата за харчування дітей у ЗДО вноситься щомісяця, не пізніше 10 числа поточного місяця, за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій).

3. БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ МАЮТЬ ПРАВО

3.1.Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

– обирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу освіти;

– звертатися до адміністрації закладу, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;

– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних та судових органах;

– заслуховувати звіти директора, спеціалістів та групових вихователів про роботу закладу освіти;

– вимагати уважного і дбайливого ставлення персоналу закладу освіти до особистості дитини, охорони її життя і здоров’я, встановлення оптимального режиму перебування дитини в закладі освіти;

– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання та виховання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є);

– вимагати виконання умов Угоди між закладом освіти і батьками або особами, які їх замінюють.

4. БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ ЗОБОВ’ЯЗАНІ

4.1.Дотримуватись режиму роботи ЗДО.

4.2.Батьки або особи, які їх замінюють, або інші особи відповідно до чинного законодавства щодня приводять дитину до ЗДО, мають передати дитину вихователю або тому працівникові закладу освіти, який приймає дітей у цей час.

Увечері вихователь зобов'язаний передати дитину батькам або особам, які їх замінюють або іншій особі відповідно до чинного законодавства.

4.3.Постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя.

Діти з ознаками інфекційного захворювання до ЗДО не приймаються. Після перенесення захворювання батьки або особи, які їх замінюють надають довідку від закладу охорони здоров`я.

4.4.Своєчасно повідомляти ЗДО про можливість відсутності або хвороби дитини.

4.5.Слідкувати за гігієною дитини, її одягом, зовнішнім виглядом.

4.6.Виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля.

4.7.Поважати гідність дитини, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу.

4.8.Дотримуватись установчих документів ЗДО, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності).

4.9.Своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця) за який вноситься плата, до банківських установ (їх філій). У разі невнесення плати в установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

У разі несвоєчасної сплати коштів за харчування в установлені строки батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дитини в наступному місяці з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦКУ: “Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення”.

У разі дефляції пеня не стягується.

5.БАТЬКАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

5.1.Приводити чи забирати дитину в стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.

5.2.Палити на території закладу, заводити чи заносити домашніх тварин.

5.3.Давати дитині в групу будь-які ліки, продукти харчування, солодощі, гроші, телефони, а також іграшки і небезпечні предмети.

5.4.Одягати дитині коштовності чи декоративні прикраси: сережки, шпильки, намисто, кулони, каблучки тощо. При порушенні батьками даних вимог ЗДО не несе відповідальності за їх збереження.

5.5.В`їжджати на територію закладу транспортними засобами, у тому числі велосипедами.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

    1. ЗДО та батьки або особи, які їх замінюють несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України за невиконання чи неналежне виконання умов даної угоди.

6.2.У разі суттєвих змін, внесених законодавством України, адміністрація закладу дошкільної освіти може ініціювати внесення відповідних змін до Угоди між ЗДО та батьками або особами, які їх замінюють, про що повідомляє батьків.

Ця угода діє з моменту підписання впродовж перебування дитини в ЗДО і розривається за умови вибуття дитини з закладу освіти..

Угода набуває чинності з моменту підписання і діє протягом навчання дитини в закладі. Угода складена у трьох примірниках. Перший з них зберігається в особовій справі дитини, другий – у батьків або осіб, які їх замінюють, третій – у централізованій бухгалтерії Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

ДИТИНА__________________________________________________________

прізвище, ім’я, дата народження дитини

Зарахована до ______________________ групи з денним перебуванням в ЗДО __________________________________________________________________

 

 

Реквізити:

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

Директор ЗДО № __________

_______________________

  • П.І.Б.

 

Паспортні дані батьків або особи, яка їх замінює

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

 

___________________________

  • П.І.Б.

 

 

 

footer links